(33)
(6)
(4)
(21)
(1)
(1)
(1)
(1)
Xem thêm
Xem ít hơn
(29)
(7)
(10)
(2)
(0)
(5)
(0)
(5)
Xem thêm
Xem ít hơn
(33)
(13)
(21)
(1)
(2)
(0)
(0)
(0)
Xem thêm
Xem ít hơn
ORT gây bệnh hộ hấp trên gà và gà tây
CRD - Bệnh hen gà
Vịt bệnh bại huyết thường có biểu hiện suy yếu, mệt lả, tiêu chảy phân trắng, rối loạn vận động và thần kinh,...
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Hiền - Giảng viên sau Đại học, Đại học Cần Thơ
Ths. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Vemedim Corporation
Ths. Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Vemedim Corporation